Overitve meril

Kakovost kot odličnost in izjemnost je v našem poslovanju stalen cilj.

 

Zagotavljanje kakovosti je zato dinamična naloga, ki je v našem delu prisotna na vseh področjih. Uvajanje standarda SIST EN ISO⁄ IEC 17020:2012 v naše poslovanje in pridobitev akreditacije za kontrolni organ, ki deluje samostojno znotraj podjetja, je le formalna potrditev naše usposobljenosti in najvišje kakovosti. Izjava vodstva o nepristranskosti in zaupnosti

 

OVERITEV MERIL

Na podlagi odločbe o imenovanju Urada RS za meroslovje izvajamo overitev meril za: 

  • Dopplerski merilnik hitrosti Multaradar C
  • Dopplerski merilnik hitrosti Multaradar S580

 

Za izvedbo overitve je potrebno oddati Zahtevo za overitev merila: OB-OVMER

Pogoji za izvedbo storitev na podlagi Splošnih pogojev poslovanja podjetja Intermatic d.o.o. (SPPDI) in Standarda SIST EN ISO/IEC 17020.

 

AKREDITACIJA IN IMENOVANJE

Intermatic d.o.o. Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-068  na področju kontrole                                              (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).


Akreditacijska listina: K068

Standard: SIST EN ISO/IEC 17020:2012

Tip kontrolnega organa: C

OVERITVE MERIL

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena.


V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.


Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).


Naše podjetje Intermatic d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »392«, ki je določena z Odločbo o imenovanju.


Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.