+(386)01/434-44-14
Pogoji

Pogoji za izvedbo storitev na podlagi Splošnih pogojev poslovanja podjetja Intermatic (SPPDI) in Standarda SIST EN ISO/IEC 17020.

Splošni pogoji
 poslovanja podjetja Intermatic d.o.o.:

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, na eni strani podjetja INTERMATIC d.o.o., na drugi strani pa naročnika storitev, ki jih opravlja INTERMATIC d.o.o. in določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani podjetja INTERMATIC d.o.o. 


Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na sedežu podjetja INTERMATIC d.o.o.


PODATKI O SEDEŽU PODJETJA IN SEDEŽU KONTROLNEGA ORGANA TER KONTAKTNI PODATKI: 

INTERMATIC d.o.o.      

Glonarjeva ulica 1         

SI1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 434 44 14      

Fax: +386 (0)1 434 32 53 
E-mail: info@intermatic.si
Spletna stran: http://www.intermatic.si
Matična številka: 5301823
ID številka za DDV: SI75089076


DEJAVNOST

Kontrolni organ v sklopu podjetja Intermatic d.o.o. deluje kot kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012.

Kontrolni organ izvaja prve, redne in izredne overitve merilnikov hitrosti in merilnih sistemov za merjenje pretoka mleka.

 

DELOVNI ČAS

Delovni čas podjetja je od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 16:00 ure in v petek od 8:00 do 15:00 ure. Glede na vrsto in tip merilnega sistema oz. naprave, poteka kontrola lahko v laboratoriju kontrolnega organa oz. na terenu.

PRIPRAVA PONUDBE, CENE STORITVE IN PLAČILNI POGOJI
Na podlagi povpraševanja po posamezni storitvi, se na zahtevo stranke pripravi pisna ponudba, ki jo stranki posredujemo na njen naslov.

Cene storitev INTERMATIC d.o.o. se obračunavajo v skladu z izdanimi in s strani vodstva potrjenimi ceniki, ki so bili v veljavi ob izvedbi storitve. 

Po opravljeni storitvi oz. dobavi blaga bo INTERMATIC d.o.o. naročniku izstavil končni račun za storitev, najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi. 

V kolikor se storitev opravlja skozi daljše obdobje, se obračun opravi v osmih dneh po zaključku posameznega meseca.

V primerih, ko naročnik plačuje opravljene storitve po dogovorjenem plačilnem roku, si v primeru nepravočasnega plačila INTERMATIC d.o.o. pridržuje pravico do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

V kolikor ni drugače dogovorjeno, prejme naročnik poročilo o overitvi in druge izdane listine po plačilu vseh zapadlih obveznosti.

Naročnik lahko račun pisno zavrne v roku osmih dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

NAROČANJE STORITEV
Naročnik lahko naroči storitve, ki jih opravlja INTERMATIC d.o.o. na sledeče načine:

 

 1. Na podlagi naročilnice
  • po faksu na številko (01) 434 32 53
  • po elektronski pošti na naslov: info@intermatic.si
  • po navadni pošti na naslov: Intermatic d.o.o. Glonarjeva 1, SI-1000 Ljubljana
  • naročilnico izroči osebno v tajništvu

Naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in obsegu naročene storitve.

 

 1. Na podlagi pogodbe

S sklenjeno pisno pogodbo so definirana obseg in vrsta dela ter drugi posebni pogoji.

  

ODDAJA ZAHTEVE ZA OVERITEV IN POSTOPEK SPREJEMA MERILNIKOV V KONTROLO

Kontrolni organ izvaja kontrolo merilnikov hitrosti in merilnih sistemov za merjenje pretoka na podlagi sklenjene pogodbe ali naročilnice. Pogoji izvajanja kontrole za obe vrsti merilnikov so različni in sicer:

 

 1. Merilniki hitrosti

  V akreditiranem področju izvajamo overitve naslednjih merilnikov hitrosti:
  • Dopplerski merilniki hitrosti Multaradar C
  • Dopplerski merilnik hitrosti Multaradar CD
  • Dopplerski merilnik hitrosti Multaradar S580

 
Kontrola navedenih merilnikov se izvaja v celoti skladno z navodili za izvajanje kontrole za posamezni tip merilnika. Kontrola merilnikov hitrosti se izvaja v prostorih kontrolnega organa oz. za določene tipe merilnikov tudi na terenu. 

Skladno s Poslovnikom kakovosti in Standardom SIST EN ISO/ IEC 17020:2012 je postopek sprejema merilnikov hitrosti naslednji:

    Dostava primerkov v kontrolo mora biti predhodno najavljena. Primerki morajo biti predhodno dostavljeni najmanj en dan pred     postopkom).

    Ob dostavi merilnikov stranka odda pisno zahtevo na predvidenem obrazcu (OB-OVMER_Zahteva za overitev merila).

    S strani KO naročnik ob predaji naprave prejme izvod Zapisnika o prevzemu merilnika, hkrati pa se določi tudi rok izvedbe kontrole.

    Ob prevzemu overjenih naprav naročnik podpiše 2 izvoda dobavnice (dobavnica - kontrola merilnikov), pri čemer vsaka stran prejme   po en izvod. S tem je proces overitve merilnika zaključen.

    V primeru, da naročnik želi prevzeti napravo na dan kontrole, je prevzem možen šele po 13:00 uri.


 1. Merilniki pretoka

  Kontrola merilnih sistemov za merjenje pretoka se izvaja na sledeči način:

Stranka odda pisno zahtevo za overitev merilnega sistema za merjenje pretoka tekočin (mleka) na predvidenem obrazcu (OB-OVMER_Zahteva za overitev merila) opremljeno z ustreznimi dokumenti (odobritev tipa merila, tehnična dokumentacija - navodilo za uporabo).

Po pregledu dokumentacije se določi kraj in možen datum kontrole merilnega sistema za merjenje pretoka, kar stranka pisno potrdi v zapisu o določitvi kraja in časa izvedbe, en izvod podpisanega zapisa prejme stranka.

Po opravljeni kontroli stranka – naročnik prejme po pošti Potrdilo o skladnosti.

 

VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

INTERMATIC d.o.o. se zavezuje z vsemi informacijami, ki jih pridobi v procesu opravljanja storitev, ravnati kot s poslovno tajnostjo, tako da jih ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam.

Izjava vodstva o nepristranskosti in zaupnosti


PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
Intermatic d.o.o. si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (poročilih in potrdilih oz. drugih dokumentih in zapisih, ki nastanejo v postopku opravljanja storitve), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki.

Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb INTERMATIC d.o.o.