+(386)01/434-44-14
Akreditacija in imenovanje

AKREDITACIJA
Na podlagi večletnega sodelovanja u Uradom RS za meroslovje na področju zagotavljanja pogojev za izvajanje overitev merilnih sistemov in na podlagi pregleda sistema kakovosti v letu 2007 smo s strani Slovenske akreditacije prejeli Akreditacijsko listino o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C, in sicer dne 5.9.2016.

Listina: K068

Standard: SIST EN ISO/IEC 17020:2012

Tip kontrolnega organa: C

Akreditacijska listina

OVERITVE MERIL
Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena.


V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.


Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).


Naše podjetje Intermatic d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »392«, ki je določena z PDFOdločbo o imenovanju.


Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.